เกี่ยวกับ ผู้บริหาร

กรรมการ

สายันห์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานกรรมการ

สถาพร วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการ


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ผู้บริหาร

ยิ่งกมล มั่นภักดี หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ