ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

วัตถุประสงค์ของงาน

1. สามารถปิดงบการเงินได้

2. ควบคุมงานด้านรับ - จ่ายเงิน ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท ตั้งแต่การเริ่มบันทึกบัญชี จนถึงการปิดบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

4. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชีี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ

5. พัฒนางานบัญชี