เงื่อนไขส่งพัสดุด่วน

บริการส่งพัสดุด่วนภายใน 24 ชม.

ท่านสามารถใช้บริการส่งพัสดุด่วน ได้ที่นครชัยแอร์ ทุกสาขา โดยพัสดุสามารถส่งไปยังเส้นทางต่างๆ ที่รถโดยสารนครชัยแอร์ วิ่งผ่านหรือมีปลายทางไปถึง การส่งพัสดุของนครชัยแอร์ ทำงานออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้อัตราค่าบริการเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกสาขา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการส่งพัสดุ

บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต (เท่านั้น) ลูกค้าต้องนำมาแสดงทุกครั้งที่มาใช้บริการ รับ หรือส่งพัสดุ

อัตราค่าบริการ

การคำนวนราคาส่งพัสดุ คำนวนจาก ขนาด น้ำหนัก และระยะทาง ท่านสามารถประเมินราคาค่าจัดส่งพัสดุเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ได้ โดยการระบุขนาด น้ำหนัก และเลือกเส้นทางที่ต้องการส่งพัสดุ ต้องการประเมินราคาส่งพัสดุ

การตรวจสอบสถานะจัดส่งพัสดุ

นครชัยแอร์ มีบริการแจ้งสถานะการส่งพัสดุผ่านทาง SMS เพื่อให้ผู้รับทราบเมื่อมีของส่งมาถึง และเพื่อให้ผู้ส่งทราบ เมื่อมีผู้มารับพัสดุไปแล้ว บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ผู้ส่ง และผู้รับ กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกช่องทาง

1. เงื่อนไขการใช้บริการ

1.1 ผู้ส่ง และผู้รับ ต้องแสดงหลักฐาน (ตัวจริง) เป็นบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตในการใช้บริการทุกครั้ง
1.2 พัสดุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือพัสดุด่วนทั่วไปและพัสดุพิเศษ
1.3 สงวนสิทธิ์ ไม่ส่งพัสดุ ประเภท

  • สารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ สิ่งของผิดกฎหมาย สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (ยกเว้นกุ้ง/ปลาสวยงามที่บรรจุในถุงอย่างถูกต้อง)
  • พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 35 กก./ชิ้น หรือมีขนาดใหญ่เกินช่องเก็บของใต้รถ

1.4 พัสดุพิเศษ คือ
1.4.1 พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก./ชิ้น
1.4.2 พัสดุที่มีขนาดใหญ่เกิน มียอดรวม (กว้าง+ยาว+สูง) เกิน 180 เซนติเมตร
1.4.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องแก้ว, เครื่องใช้งานเซรามิค, พัสดุแตกหักง่าย
1.4.4 พัสดุอื่นๆ ที่ต้องการให้ระมัดระวังในการส่งเป็นพิเศษ
(พัสดุตามรายการ 1.4.3 และ1.4.4 ผู้ส่งต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนที่ทำรายการส่งเท่านั้น บริษัทฯจึงจะรับผิดชอบตามเงื่อนไข)

2. การส่งพัสดุ

2.1 พัสดุต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อเรียบร้อยสมบูรณ์เหมาะสมต่อการขนส่ง
2.2 ผู้ส่ง เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง และ เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ปลายทางที่ส่งพัสดุ ให้ถูกต้องชัดเจนไว้ที่พัสดุ
2.3 ผู้ส่ง ต้องแจ้งชื่อผู้รับให้มารับพัสดุเอง (เจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลาที่พัสดุถึงปลายทางให้ทราบ)
2.4 กรณีส่งถึงนิติบุคคล ผู้ส่งต้องแจ้งเลขพัสดุให้ผู้มารับพัสดุแทนนิติบุคคลทราบเพื่อใช้รับพัสดุทุกครั้ง

3. การรับพัสดุ

3.1 รับพัสดุทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถ่ายรูปบัตรประชาชน, ใบขับขี่, พาสปอร์ต ของผู้มารับทุกครั้ง
3.2 กรณี ผู้มารับด้วยตนเอง แสดงหลักฐาน ข้อ 1.1
3.3 กรณีให้ผู้มารับแทน แสดงหลักฐานตาม ข้อ 1.1 ของผู้รับ และผู้รับแทน
3.4 กรณีชื่อ ผู้รับเป็นนิติบุคคล ผู้รับแทน แสดงหลักฐานตามข้อ 1.1 ของผู้รับแทน และแจ้งหมายเลขส่งพัสดุ
3.5 หากผู้รับ ไม่มีหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3.2-3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายพัสดุให้ผู้รับ
3.6 รับพัสดุภายใน 15 วัน (นับจากวันที่พัสดุถึงปลายทาง) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและติดตามพัสดุ เพื่อส่งมอบให้แก้ผู้รับ และ/หรือ ผู้ส่ง

4. ความรับผิดชอบ

4.1 กรณีพัสดุสุญหาย หรือ เสียหาย บริษัทฯ ชดใช้ให้ดังนี้
- พัสดุพิเศษ ชดเชยตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
- พัสดุทั่วไป ชดเชยตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท
4.2 กรณีส่งพัสดุแตกหักง่าย แต่ผู้ส่งไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 ยกเว้นการรับผิดชอบ หากความเสียหายเกิดจาก ภัยสงคราม ภัยจลาจล ก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ

5. ที่ตั้ง และสถานที่ใช้บริการ

บริการส่งพัสดุด่วน นครชัยแอร์ ให้บริการที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา ตรวจสอบที่ตั้งแต่ละสาขา