ส่งพัสดุ ด่วน : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด

ส่งพัสดุ ด่วน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

บริการส่งพัสดุด่วนภายใน 24 ชม.

ท่านสามารถใช้บริการส่งพัสดุด่วน ได้ที่นครชัยแอร์ ทุกสาขา โดยพัสดุสามารถส่งไปยังเส้นทางต่างๆ ที่รถโดยสารนครชัยแอร์ วิ่งผ่านหรือมีปลายทางไปถึง การส่งพัสดุของนครชัยแอร์ ทำงานออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ทำให้อัตราค่าบริการเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกสาขา

หลักฐานที่ต้องใช้ในการส่งพัสดุ

บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ (เท่านั้น) ลูกค้าต้องนำมาแสดงทุกครั้งที่มาใช้บริการ รับ หรือส่งพัสดุ

อัตราค่าบริการ

การคำนวนราคาส่งพัสดุ คำนวนจาก ขนาด น้ำหนัก และระยะทาง ท่านสามารถประเมินราคาค่าจัดส่งพัสดุเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ได้ โดยการระบุขนาด น้ำหนัก และเลือกเส้นทางที่ต้องการส่งพัสดุ ต้องการประเมินราคาส่งพัสดุ

การตรวจสอบสถานะจัดส่งพัสดุ

นครชัยแอร์ มีบริการแจ้งสถานะการส่งพัสดุผ่านทาง SMS เพื่อให้ผู้รับทราบเมื่อมีของส่งมาถึง และเพื่อให้ผู้ส่งทราบ เมื่อมีผู้มารับพัสดุไปแล้ว บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ผู้ส่ง และผู้รับ กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกช่องทาง

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.1 ผู้ส่ง และ ผู้รับ ต้องแสดงหลักฐาน (ตัวจริง) เป็น บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ตในการใช้บริการทุกครั้ง
1.2 พัสดุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พัสดุทั่วไป และ พัสดุพิเศษ*
1.3 พัสดุพิเศษ* คือ
1.3.1 พัสดุที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด (น้ำหนักเกิน 20 กก./ชิ้น)
1.3.2 พัสดุที่มีขนาด ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 60 Cm. ถือเป็นพัสดุ Over Size
1.3.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ , เครื่องแก้ว , เครื่องใช้เซรามิค , พัสดุแตกหักง่าย
1.3.4 พัสดุอื่นๆ ที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ (พัสดุตามรายการ 1.3.3 และ 1.3.4 ผู้ส่งต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนที่ทำรายการส่งเท่านั้น บริษัทฯ จึงจะรับผิดชอบตามเงื่อนไข ข้อ 4.1)
1.4 สงวนสิทธิ์ ไม่ส่งพัสดุ ประเภท
- สารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ สิ่งของผิดกฎหมาย สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (ยกเว้นปลาสวยวามที่บรรจุในถุงอย่างถูกต้อง)
- พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 35 กก./ชิ้น หรือมีขนาดใหญ่เกินช่องเก็บของใต้ท้องรถ
2.1 พัสดุต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อเรียบร้อยสมบูรณ์เหมาะสมต่อการขนส่ง
2.2 ผู้ส่ง เขียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของ ผู้ส่ง และ เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับปลายทางที่ส่งพัสดุให้ถูกต้องชัดเจน ไว้ที่พัสดุ
2.3 ผู้ส่ง ต้องแจ้ง ผู้รับ ให้ทราบกำหนดวันและเวลารับพัสดุที่บริษัทฯเอง โดยบริษัทฯ มีกำหนดให้รับพัสดุภายใน 15 วัน (นับจากวันที่พัสดุถึงปลายทาง) กรณีมารับพัสดุช้าเกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน มีค่าเก็บรักษาวันละ 50 บาท ต่อวัน / ชิ้น และอาจมีระยะเวลารอคอยพัสดุและมีค่าขนส่ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ส่งยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการกับพัสดุได้โดยไม่ติดใจเรียกร้องเอาพัสดุคืน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งทางแพ่ง และอาญากับบริษัทฯ อีกต่อไป

3. การรรับพัสดุ

3.1 รับพัสดุทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถ่ายรูปบัตรประชาชน , ใบขับขี่ , พาสปอร์ต ของผู้มารับทุกครั้ง
3.2 กรณี ผู้รับ มารับด้วยตัวเอง แสดงหลักฐานตาม ข้อ 1.1
3.3 กรณีให้ ผู้อื่นมารับแทน แสดงหลักฐานตามข้อ 1.1 ของผู้รับ และ ผู้รับแทน
3.4 กรณีชื่อ ผู้รับ เป็น นิติบุคคล ผู้รับแทน แสดงหลักฐานตามข้อ 1.1
3.5 หากผู้รับ ไม่มีหลักฐานตาม ข้อ 1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายพัสดุให้ ผู้รับ

4. ความรับผิดชอบ

4.1 กรณีพัสดุสูญหาย หรือ เสียหาย บริษัทฯ กำหนดอัตราชดเชยดังนี้
- พัสดุพิเศษ* ชดเชยตามจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
- พัสดุทั่วไป ชดเชยตามจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
4.2 กรณีส่งพัสดุแตกหักง่าย แต่ ผู้ส่ง ไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 ยกเว้นการรับผิดชอบ หากความเสียหายเกิดจาก ภัยสงคราม ภัยจราจล ก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ

5. ที่ตั้ง และสถานที่ใช้บริการ

บริการส่งพัสดุด่วน นครชัยแอร์ ให้บริการที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา ตรวจสอบที่ตั้งแต่ละสาขา