1. Select Language

Terms and conditions

เงื่อนการการเดินทาง และระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ

1
เลื่อนตั๋วโดยสาร
2
คืนตั๋วโดยสาร
รายละเอียด
3
ซื้อตั๋วเด็ก
4
ขอหนังสือรับรองการเดินทาง
5
สัมภาระวันเดินทาง
6
ใช้สิทธิสมาชิก Go Card ซื้อตั๋ว
7
ตั๋วหาย ลืมนำตั๋วมา
8
สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร
9
ข้อกำหนดขณะโดยสาร


ขั้นตอนการคืนตั๋วโดยสาร

 • เจ้าของตั๋ว ทำรายการคืนตั๋วด้วยตัวเองที่หน้าเคาน์เตอร์ (ไม่สามารถคืนตั๋วผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตได้) เอกสารที่ใช้ในการคืนตั๋วได้แก่ บัตรประชาชน (ชื่อตรงกับชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร) และตั๋วโดยสารตัวจริงหรือสลิปที่ได้รับจาก 7-11

 • กรณีไม่สามารถมาทำรายการคืนตั๋วด้วยตัวเองได้ เจ้าของตั๋ว ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา เขียนข้อความลงบนสำเนามอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำรายการคืนตั๋วแทน โดยต้องระบุชื่อผู้ที่มาทำรายการคืนตั๋วแทนลงบนสำเนาบัตรด้วย

 • ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ทำรายการคืนตั๋วแทน)
  เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรตนเอง พร้อมรับรองสำเนา , สำเนาบัตรเจ้าของตั๋ว ที่เขียนมอบอำนาจและรับรองสำเนาแล้ว พร้อมด้วยตั๋วตัวจริง นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำรายการคืนตั๋ว

รายละเอียด เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิรับคืนตั๋ว ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของตั๋วโดยสารเท่านั้น

 • กรณีเจ้าของตั๋วโดยสารไม่สามารถมาคืนตั๋วด้วยตนเองได้ ผู้มาทำรายการแทนเตรียมเอกสารตามรายละเอียดให้ ครบถ้วน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับคืนตั๋วหากเอกสารไม่ครบ

 • กรณีทำตั๋วโดยสารหาย แล้วต้องการคืนตั๋ว เจ้าของตั๋วสามารถดำเนินการแจ้งความเอกสารหาย เอกสารเป็นตั๋วนครชัยแอร์ ระบุชื่อผู้เดินทาง และรายละเอียดที่สำคัญในใบแจ้งความ จากนั้นเจ้าของตั๋วมาติดต่อด้วยตนเองที่หน้าเคาน์เตอร์ พร้อมเอกสารใบแจ้งความ และสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)

 • ไม่รับคืนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการคืนน้อยกว่า 3 ชม. (ก่อนรถออก)

 • กรณีซื้อตั๋วด้วยบัตรเครดิต การคืนเงินจะคืนเข้าบัตรเครดิตเท่านั้น (ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน)

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • แจ้งคืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 24 ชม. แต่ไม่เกิน 30 วัน หักค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋วโดยสาร 
  (หากตั๋วเคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว หักค่าธรรมเนียม 50% )
 • แจ้งคืนตั๋วภายใน 3- 24 ชม. หักค่าธรรมเนียม 50%

 

Tourism Thailand

Contact Us

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Address:
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
E-mail :
customerservice@nakhonchaiair.com