1. Select Language

Terms and conditions

เงื่อนการการเดินทาง และระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ

1
เลื่อนตั๋วโดยสาร
2
คืนตั๋วโดยสาร
3
ซื้อตั๋วเด็ก
4
ขอหนังสือรับรองการเดินทาง
5
สัมภาระวันเดินทาง
รายละเอียด
6
ใช้สิทธิสมาชิก Go Card ซื้อตั๋ว
7
ตั๋วหาย ลืมนำตั๋วมา
8
สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร
9
ข้อกำหนดขณะโดยสาร

 

ข้อกำหนดการนำสัมภาระติดตัวในวันเดินทาง

 • นครชัยแอร์ กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถมีสัมภาระโหลดไว้ใต้ท้องรถได้ไม่เกิน 2 ชิ้น / คน และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
 • กรณีน้ำหนักเกินที่กำหนด บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเป็นค่าระวางเพิ่ม โดยคิดเฉพาะส่วนที่น้ำหนักเกิน
 • เกณฑ์การคิดค่าระวาง จะเป็นมาตรฐานเดียวกับ บริการส่งพัสดุด่วน ของนครชัยแอร์

 

การนำสัมภาระไว้ใต้ท้องรถ

 • เจ้าหน้าที่ประจำชานชาลาประกาศแจ้งผู้โดยสาร นำกระเป๋าติดแท็ก ก่อนรถออก 15 นาที
 • ผู้โดยสารที่เดินทางตรวจแยกกระเป๋าที่ต้องการเก็บไว้ใต้ท้องรถ และกระเป๋าที่นำติดตัวไปบนรถ
  ( ข้อแนะนำ กรุณานำกระเป๋าใบเล็กหรือสิ่งของมีค่าพกติดตัวขึ้นรถทุกครั้ง )
 • นำกระเป๋าที่ต้องการโหลดเก็บไว้ใต้ท้องรถ ยื่นส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการติด TAG โดยเจ้าหน้าที่จะนำแท็ก
  ติดกับกระเป๋าและส่งไปเก็บใต้ท้องรถ และแท็กอีกส่วนหนึ่งจะเย็บติดกับตั๋วโดยสารแล้วยื่นส่งคืนผู้โดยสาร
 • กรุณาเก็บแท็กอีกส่วนไว้เพื่อเป็นหลักฐานรับกระเป๋าสัมภาระเมื่อรถถึงจุดหมายปลายทาง

 

ข้อกำหนดการนำสัมภาระขึ้นรถ

 •  สิ่งของผิดกฏหมาย วัตถุไวไฟ หรือสารก่อระเบิดอันตราย
 • สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ( ตาม พรบ.กรมขนส่ง ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทโดยสารบนรถสาธารณะ)
 • สิ่งของประเภทอาหารสด อาหารแช่ในน้ำแข็ง / อาหารมีกลิ่นแรงรบกวนต่อผู้โดยสารบนรถ

Tourism Thailand

Contact Us

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Address:
109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
E-mail :
customerservice@nakhonchaiair.com