สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก นครชัยแอร์ : บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
 

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้านครชัยแอร์