บริษัทนครชัยแอร์จำกัด :ร่วมงานกับเราร่วมงานกับเรา

ใบสมัครงาน ตำแหน่ง : พนักงานออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพ

    

# ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
ที่อยู่ตามบัตร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ภูมิลำเนาเดิม
ระดับ ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ สาขา สำเร็จ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ
ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
                       

ไทย/คำ :
อังกฤษ/คำ :

วันหมดอายุวันหมดอายุ
ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่งหรือหน้าที่ เริ่ม ว/ด/ป ออก ว/ด/ป เงินเดือน เหตุผลที่ออก