บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เกี่ยวกับผู้บริหาร

เกี่ยวกับ ผู้บริหาร

สายันห์ วงศ์เบญจรัตน์

ประธานกรรมการ

สถาพร วงศ์เบญจรัตน์

กรรมการ

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร

CEO

ยิ่งกมล มั่นภักดี

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ