บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : เส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป อุบลราชธานีเส้นทางเดินรถ จาก กรุงเทพฯ ไป อุบลราชธานี

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

สถานีฯ

นครชัยแอร์

กรุงเทพฯ

Nakhonchaiair Bangkok

หมอชิต

Mo Chit

รังสิต

Rangsit

01 08.20 17.15 First Class 30 ที่นั่ง 08.20 08.35 - ( Benz 15 M. )
02 09.30 18.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 09.30 09.45 10.25 -
03 13.15 22.20 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 13.15 13.30 14.10 -
04 19.00 03.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 19.20 - -
05 20.00 04.45 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.00 20.20 - -
06 20.40 04.55 First Class 30 ที่นั่ง 20.40 - 21.15 ( Benz 15 M. )
07 21.00 05.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 21.20 - -
08 21.30 06.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.30 21.45 22.20 -
09 22.00 06.20 First Class 30 ที่นั่ง 22.00 22.15 - ( Benz 15 M. )
10 22.30 07.00 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 22.30 22.45 23.20 -
11 23.05 07.10 First Class 30 ที่นั่ง 23.05 - - ( Benz 15 M. )
12 23.50 08.10 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.50 00.05 - -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 23/11/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 565 537
First Class  753 715

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้


เส้นทางเดินรถ จาก อุบลราชธานี ไป กรุงเทพฯ

ค้นหาวันที่ 10/07/2020

ลำดับ

Order

เวลาออก

ต้นทาง

Departure

出发

เวลาถึง

ปลายทาง

Destination

抵达

ประเภทรถที่ให้บริการ

Type of Bus

จุดขึ้นรถ และเวลารถออกแต่ละจุด

หมายเหตุ

Note

นครชัยแอร์

อุบลราชธานี

 

Nakhonchaiair

Ubon Ratchathani

ขนส่ง

อุบลราชธานี

 

Transport Station

Ubon Ratchathani

นครชัยแอร์

วารินชำราบ

 

Nakhonchaiair

Warin Chamrap
(Ubon Ratchathani)

นครชัยแอร์
โนนคูณ

 

Nakhonchaiair
Non Khun

นครชัยแอร์

บ้านจาน

 

Nakhonchaiair

Ban Chan
(Sisaket)

01

08.15

17.40

First Class 30 ที่นั่ง

08.15

08.15

08.53

09.20 09.43 ( Benz 15 M. )

02

09.30

18.55

Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง

09.30

09.30

10.08

10.35 10.58

-

03 13.15 22.30 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 13.15 13.15 13.53 14.20 14.43 -
04 19.00 03.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.00 19.00 - 19.55 -

-

05 19.30 04.05 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 19.30 19.30 20.08 - 20.55 -
06 20.00 04.35 First Class 30 ที่นั่ง 20.00 20.00 20.38 21.05 - ( Benz 15 M. )
07 20.15 04.50 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.15 20.15 - 21.15 - -
08 20.30 05.05 First Class 30 ที่นั่ง 20.30 20.30 21.08 - 21.55 ( Benz 15 M. )
09 20.45 05.20 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 20.45 20.45 - 21.45 22.10 -
10 21.00 05.35 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 21.00 21.00 21.38 - 22.25 -
11 22.00 06.30 First Class 30 ที่นั่ง 22.00 22.00 22.38 - - ( Benz 15 M. )
12 23.00 07.40 Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง 23.00 23.00 - - - -
เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ

อัพเดต 23/11/62

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
Gold Class (VIP) 565 537
First Class 753 715

 

หมายเหตุ
- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ
3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้