นครชัยแอร์

กิจกรรม/โครงการ

โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ

โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ

          เพื่อให้เป็นการบรรลุผลในด้านนโยบายการบริหาร ในฐานะบริษัทเอกชนผู้ดำเนินการธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะ ที่มีความสำนึกรักในสังคม
ตลอดจนประเทศชาติที่อยู่อาศัยอันเป็นที่รักของชาวไทยทุกคน นครชัยแอร์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล
          จากสถานการณ์ต้นทุนการดำเนินธุรกิจการขนส่ง ที่มีความผันผวนจากปัจจัยราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีกลไกใดที่จะเข้ามา ควบคุมราคาให้เหมาะสมตามอุปสงค์และอุปทานอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม นครชัยแอร์ ยังคงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัท กล่าวคือ การให้บริการที่ดี มีความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลาและปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการต่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนทุกสาขาอาชีพด้วยดีเสมอมา

          "นครชัยแอร์" เป็นผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง โดยในแต่ละปีจะมีผู้ใช้บริการจากทุกสาขาอาชีพ จำนวนมากกว่า 3 ล้านค้น ซึ่งตลอดระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน โดยได้นำเอานวัตกรรมภาคธุรกิจขนส่ง เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวรถที่มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานสากล ด้านระบบบริหารจัดการ เพิ่มขึดความสามารถของบุคคลากร จนทำให้กิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นตามลำดับ

ประวัติความเป็นมา          

          โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 และเป็นโครงการที่ดำเงินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จัดตั้งโครงการ โดยบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ภายใต้แนวคิดเพื่อต้องการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนา คุณภาพชีวิตตลอดจนยกระดับคุณค่าทางสังคมของพนักงานขับรถใด้ดียิ่งขึ้น โดยมีเงินรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีความสามารถและปฏิบัติงานดี ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโครงการ

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยอุบัติเหตุ
 2. 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ดี ในหลักการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 3. 3. เพื่อกระตุ้นให้มีความสามัคคี มีจิตสำนึกและกระตือรือร้นในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน
 4. 4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์
      ระหว่างกลุ่มพนักงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การการพิจารณา

 1. 1. กำหนดพิจารณาปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน
 2. 2. รอบที่ 1 เริ่ม 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. / รอบที่ 2 เริ่ม 1 ก.ค. - 31 ธ.ค.
 3. 3. พิจารณาจากการขับรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก การประพฤติตนอยู่ในระเบียบบริษัทฯ
      ตามเงื่อนไขของโครงการ

โครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง

โครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง

          ความพึงพอใจในการได้รับบริการของผู้โดยสารรถสาธารณะ คือการได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงเวลา ดังนั้นหากมีกรณีรถเสียระหว่างทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจมีผลทำให้ผู้โดยสาร เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการ นอกจากนั้นอาจจะทำให้ ผู้โดยสารบางท่านพลาดนัดสำคัญหรือเสียโอกาสในการทำงาน

          นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสาร มีความเข้าใจและมองเห็นความสำคัญเรื่องเวลาในการเดินทาง จึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบสภาพรถ โดยสารให้มีมาตรฐานสูงสุดเพื่อเป็นการป้องกันรถเสียหรือเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการเดินรถ ซึ่งมาตรฐานนี้จะทำให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในทุกๆ ครั้งที่ร่วมเดินทางกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ว่าจะได้รับความสะดวกสบายและความเรียบร้อยในการเดินทาง ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำหนด

หลักการและเหตุผล
          บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้จัดตั้งโครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทางขึ้น โดยมีแนวความคิดที่ต้องการสร้างหลักประกันความพึงพอใจ สูงสุดให้กับผู้โดยสาร โดยหากมีเหตุที่รถโดยสารเสียหายทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้ (เกิน 3 ชม.) ผู้โดยสารจะได้รับการชดเชยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการเสียเวลา *ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาและข้อกำหนดของ บริษัทฯ*

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการ

 1. 1. เพื่อแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้โดยสาร
 2. 2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางกับ นครชัยแอร์ ทุกเที่ยวโดยสาร
 3. 3. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความรับผิดชอนต่อหน้าที่
 4. 4. เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้โดยสารและ นครชัยแอร์


เลดี้โซน จัดโซนที่นั่งเฉพาะสุภาพสตรี

เลดี้โซน จัดโซนที่นั่งเฉพาะสุภาพสตร

          เพราะเราเข้าใจผู้หญิงที่ต้องเดินทางคนเดียว นครชัยแอร์ จึงจัดโซนที่นั่งเฉพาะสุภาพสตรี เพื่อเพิ่มความอุ่นใจเมื่อต้องเดินทางไกล และการันตีว่าที่นั่งโซนนี้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น

 

สัญลักษณ์กำหนดพื้นที่

 1. 1. สำหรับที่นั่งเลดี้โซน ผ้ารองศรีษะจะมีสีชมพูเข้ม
 2. 2. มีป้ายแสดงเลขที่นั่งและแจ้งว่าเป็นที่นั่งเฉพาะสุภาพสครี
 3. 3. ด้านนอกรถ ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งที่นั่งเลดี้โซน
 4. 4. แสดงสัญลักษณ์ในขั้นตอนการจองตั๋วเพื่อให้ลูกค้ารับทราบและจองได้ถูกต้อง


เงื่อนไขข้อกำหนดที่นั่ง เลดี้โซน

 1. 1. สามารถจองที่นั่งเลดี้โซน ได้ทุกช่องทางที่บริษัทฯ เปิดจำหน่ายบริษัท
 2. 2. สงวนสิทธิ์ที่นั่งเลดี้โซน เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (คำนำหน้าในบัตรประชาชนเป็น น.ส. / นาง)
 3. 3. ที่นั่งเลดี้โซน กำหนดให้มีทุกเที่ยวทุกเส้นทาง สำหรับรถประเภท Gold Class / First Class
 4. 4. ตั๋วโดยสารราคาปกติไม่มีคิดราคาเพิ่ม
 5. 5. หากวันเดินทางพบว่าผู้โดยสารที่จองเลดี้โซนเป็นผู้ชาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นั่งให้ลูกค้า
      เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ (โดยลูกค้าไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง)

กฐินพระราชทาน โดย บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

กฐินพระราชทาน โดย บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

          บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเดินรถให้บริการผู้โดยสารในหลายเส้นทางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีปณิธาณมุ่งมั่นที่จะประกอบสัมมาอาชีพและกิจกรรมการกุศลต่างๆ ตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จึงดำเนินโครงการทอดกฐินซึ่งถือเป็นกิจกรรมมหากุศล พิธีทอดกฐิน นครชัยแอร์ ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดย บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานได้นำผ้ากฐินไปถวายพระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ อารามต่างๆ เป็นประจำทุกปี

          ในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส และในปีต่อๆ มา

ประวัติและข้อมูล พิธีทอดกฐิน

 • ปี 2539 ทอดถวาย ณ วัดสูงจอหอ ต.จอหอ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (2 พ.ย. 2539) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 531,159.50 บาท
 • ปี 2540  ทอดถวาย ณ วัดสว่างศรีวิชัย ( บ้านโนนตุ่น) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ( 24 พ.ย. 2540) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 675,410 บาท
 • ปี 2541 ทอดถวาย ณ วัดประชาพิทักษ์ (บ้านกุดเป่ง) ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (8 ธ.ค. 2541) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 498,315 บาท
 • ปี 2542 ทอดถวาย ณ วัดเชียงขวาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (30 ต.ค. 2542) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 713,459 บาท
 • ปี 2543 ทอดถวาย ณ วัดบ้านใหม่พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงใหม่ ( 27 ต.ค. 2543) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 680,485 บาท
 • ปี 2544 ทอดถวาย ณ วัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ( 28 ต.ค. 2544 ) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 851,575.75 บาท
 • ปี 2545 ทอดถวาย ณ วัดกลางบุรี (บ้านดอนบม) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น (17 พ.ย. 2545) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 460,105.75 บาท , มอบเงินให้สถานีอนามัยบ้านดอนบม 50,000 บาท มอบเงินให้โรงเรียนบ้านดอนบม 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 560,105.75 บาท

 • ปี 2546 ทอดถวาย ณ โพธิทัตตาราม (วัดจีนนิกาย) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (19 ต.ค. 2546) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 876,913 บาท
 • ปี 2547 ทอดถวาย ณ วัดเพียนาม ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (14 พ.ย. 2547) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 876,913 บาท , มอบทุนโรงเรียนสิริเกษน้อมเกล้า 50,000 บาท มอบทุนโรงเรียนเพียนาม 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 907,312 บาท
 • ปี 2548 ทอดถวาย ณ วัดนอก ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (13 พ.ย. 2548) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,178,031.50 บาท , มอบทุนโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,228,031.50 บาท
 • ปี 2549 (กฐินพระราชทาน) ทอดถวาย ณ วัดทรงศิลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (15 ต.ค. 2549) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,123,359 บาท , มอบเงินโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาวัดทรงศิลา 50,000 บาท มอบเงินโรงเรียนภักดีชุมพล 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,223,359 บาท
 • ปี 2550 ทอดถวาย ณ วัดเนื่องจำนงค์ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (24 พ.ย. 2550) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,377,580 บาท , มอบเงินโรงเรียนวัดหนองชาก(ประโยชน์) บุพการีอุทิศ 50,000 บาท มอบเงินให้โรงเรียนเฮงฮั้ว 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,437,580 บาท
 • ปี 2551 (กฐินพระราชทาน) ทอดถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (9 พ.ย. 2551) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,351,454 บาท , มอบเงินให้โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,451,454 บาท
 • ปี 2552 (กฐินพระราชทาน) ทอดถวาย ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (31 ต.ค.2552) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,299,292 บาท , มอบเงินให้โรงเรียนธรรมราชศึกษา 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,399,292 บาท
 • ปี 2553 (กฐินพระราชทาน) ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (6 พ.ย. 2553) ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,164,927 บาท , มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชปัญญาโมลี 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,264,927 บาท
 • ปี 2554 (กฐินพระราชทาน) ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน (5 พ.ย. 2554)ยอดปัจจัยบำรุงบูรณะวัด 1,738,356 บาท , มอบทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 50,000 บาท มอบุทนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 50,000 บาท มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง 50,000 บาท , มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงตื๊ด 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,938,356 บาท
 • ปี 2555 (กฐินพระราชทาน) ถอดถวาย ณ วัดราชนัดดาราม แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โครงการสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP

นครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

          เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ว่าการทำธุรกิจไปควบคู่กับการดูแลสังคม นครชัยแอร์ จึงขอร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมอบพื้นที่จัดแสดงสินค้า OTOP ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เจ้าของสินค้า ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งนครชัยแอร์ ยังได้ประชาสัมพันธ์ สินค้าที่จัดแสดงในแต่ละรอบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนลูกค้าร่วมอุดหนุนสินค้าไทย

ระยะเวลาการจัดแสดงสินค้า OTOP

          สินค้า OTOP ในแต่ละรอบมีกำหนดจัดแสดงเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยทางบริษัทฯ พิจารณารอบการจัดให้มีวันตรงกับวันหยุดปลายสัปดาห์ ทุกสินค้าที่นำมาจัดแสดง และมีการเปิดจองพื้นที่ล่วงหน้า เพื่อกระจายสินค้าให้มีหลายประเภท

สถานที่จัดแสดงสินค้า OTOP

ปัจจุบันเปิดให้จัดแสดงสินค้า OTOP ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่
     1. สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ
     2. สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อุบลราชธานี
     3. สถานีเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่
     4. สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิญชวนลูกค้านครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญหาท้องถิ่น บริษัทฯ จึงมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ดังนี้
     1. ผ่าน Social Media ของบริษัทฯ
     2. ป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดแสดงสินค้า OTOP ที่สถานีเดินรถ
     3. ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสินค้า OTOP ประจำสัปดาห์

ผู้ประกอบการใด สนใจพื้นที่จัดแสดงสินค้า (ฟรี)
สามารถติดต่อได้ที่ คุณสิริรัตน์ โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1192 หรือ 091 471-5555


บุคลากร ทีมงาน นครชัยแอร์

หัวใจของการทำธุรกิจของ นครชัยแอร์ ให้ความสำคัญกับคน 3 ส่วน

1. ทีมงาน : เราต้องมีทีมงานที่ดีเยี่ยม มีสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก
2. ลูกค้า : ให้สิ่งที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะทำได้
3. สังคม : เราต้องดูแลสังคม ไปอยู่ที่ไหน ต้องมีคนชอบเรา และเราต้องพัฒนาสังคม

คุณสมบัติของคนนครชัยแอร์

" ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน "

หลักการพัฒนาทีมงานคุณภาพ นครชัยแอร์

1. พนักงานทุกคน ผ่านการคัดเลือกโดยละเอียดเพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. จัดอบรมพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์กร การปฏิบัติตนและการมีวัฒนธรรมเดียวกัน
3. พัฒนาบุคลากร สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ ด้วยการจัดอบรมเฉพาะด้านให้กับพนักงานแต่ละหน้าที่
    โดยวิทยากรจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ทำดี ด้วยการยกย่องชมเชยให้เป็นตัวอย่างแก่พนักงานท่านอื่นและต่อสังคม
5. ให้โอกาสเมื่อผิดพลาด เมื่อทำผิดให้รีบปรับปรุง ไม่ทำผิดซ้ำ และช่วยหาหนทางแก้ไข
6. ปลูกฝังความคิดเรื่อง "ความซื่อสัตย์" ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่ทุกคนต้องมี เพราะเป็นคุณธรรมพื้นฐาน
    ที่จะสามารถร้างสังคม ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากให้น่าอยู่ขึ้นได้