บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี กับนครชัยแอร์ เริ่ม 12 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 63ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี กับนครชัยแอร์ เริ่ม 12 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 63

นครชัยแอร์ เข้าร่วมโครงการ “ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ในเขตสุขภาพที่ 7,8  ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ ระยะเวลาโครงการ 12 ส.ค. 62 – 12 ส.ค. 63 ดังนี้

เงื่อนไขการส่งน้ำนมแม่ฟรี กับรถโดยสาร นครชัยแอร์

 1. เฉพาะคุณแม่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” (12 ส.ค. 62 – 12 ส.ค. 63)
 2. เส้นทางเดินรถนครชัยแอร์ ที่ให้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี (9 เส้นทาง ) ทั้งขาไปและขากลับ

2.1    กรุงเทพฯ – อุดรธานี

2.2    กรุงเทพฯ – หนองคาย

2.3    กรุงเทพฯ – นครพนม

2.4    กรุงเทพฯ – สกลนคร

2.5    กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู

2.6    กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

2.7    กรุงเทพฯ  - ร้อยเอ็ด​

2.8    กรุงเทพฯ – มหาสารคาม

2.9    กรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์

 1. ผู้ส่ง ต้องทำตามวิธีแพ็คน้ำนมแบบแห้งตามขั้นตอนของโครงการฯ เท่านั้น  และปฏิบัติตามระเบียบการส่งของนครชัยแอร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจัดส่งกรณีแพ็คน้ำนมไม่ถูกต้องตามวิธีแพ็คของโครงการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
 2. ผู้ส่งต้องมี เอกสาร “แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ “ (ส่วนที่ 2 ) ของโครงการฯ ที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน  ติดที่หน้ากล่องทุกครั้ง
 3. กำหนดให้ใช้กล่องโฟมสำหรับแพ็คน้ำนมแม่เท่านั้น จำกัดสิทธิ์ในการส่ง  1 กล่อง / คน / วัน (ตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนผู้ส่ง)
 4. นครชัยแอร์มอบสิทธิ์ส่งน้ำนมแม่ฟรี ตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ส่งจะต้องนำพัสดุมาส่งที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์

6.1    กรุงเทพฯ =  บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีรังสิต

6.2    อุดรธานี = สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (.ทหาร)

6.3    หนองคาย = สถานีเดินรถนครชัยแอร์

6.4    นครพนม =  นครชัยแอร์ อยู่ใน สถานีขนส่งนครพนม

6.5    สกลนคร = อยู่ในสถานีขนส่ง สกลนคร (แห่งที่ 2)

6.6    หนองบัวลำภู = สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ตั้งอยู่ด้านหน้า บขส. หนองบัวลำภู)

6.7    ขอนแก่น = อู่จอดรถนครชัยแอร์ (ขอนแก่น) ถ.กลางเมือง 

6.8    ร้อยเอ็ด = นครชัยแอร์ (อยู่ใน บขส. ร้อยเอ็ด)

6.9    มหาสารคาม = สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถ.แจ้งสนิทวงค์

 6.10 กาฬสินธุ์ = นครชัยแอร์ ตั้งอยู่ใน สถานีขนส่ง กาฬสินธุ์

7. บริษัทฯจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายในการจัดส่งเฉพาะกรณีพัสดุสูญหายเท่านั้น โดยจะรับผิดชอบเป็นคูปอง
ค่าส่งพัสดุกับ นครชัยแอร์ (มูลค่าไม่เกิน
500 บาท)

8. เงื่อนไขในการขนส่งพัสดุ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการส่งน้ำนมกับ นครชัยแอร์

 1. ผู้ส่ง แจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนจัดส่งว่าต้องการใช้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี
 2. กล่องที่บรรจุน้ำนมแม่ที่จะนำมาส่ง จะต้องเป็นลังโฟม (เท่านั้น)
 3. ผู้ส่ง เปิดฝากล่องลังโฟมที่บรรจุน้ำนมแห้งให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของภายใน (โดยเจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพและบันทึกในโปรแกรมส่งพัสดุ) สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือ

-          เป็นน้ำนมแช่แข็งเท่านั้น (บรรจุในถุงซิบล็อค + ห่อหนังสือพิมพ์) หากมีน้ำแข็งต้องเป็นน้ำแข็งแห้ง

-          ภายในกล่องต้องมีแค่น้ำนมแช่แข็งและกระดาษหนังสือพิมพ์ (ช่วยเก็บความเย็น) เท่านั้น

 1. ผู้ส่งติดกระดาษแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจรรมโครงการ” (ส่วนที่ 2) ที่เขียนรายละเอียดครบถ้วน ติดที่กล่องให้เรียบร้อย แน่นหนา
 2. จากนั้น ผู้ส่ง ปิดฝากล่องให้เรียบร้อยด้วยเทปกาวให้แน่น ** (ผู้ส่งเตรียมเทปกาวมาเอง) 
 3. จำกัดสิทธิ์ในการส่ง  1 กล่อง / คน / วัน