บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ครั้งที่ 52นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ครั้งที่ 52

นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ“รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ย้ำ! มอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์ ตรวจเข้มคนขับรถทั้งก่อนและหลังให้บริการ พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมการขับด้วย GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 52 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลจำนวน 382คน ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 206 คน, ขับรถดี 67 คน, รางวัลชมเชย 22 คน รางวัลเสริมกำลังใจ 87 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน    2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 12,075,000 บาท

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สู่เป้าหมายการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการเดินรถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรมและมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของทางราชการ ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณามอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ซึ่งในครั้งที่ 52 นี้ เป็นการประเมินผลในรอบวันที่ 1มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 มีพนักงานขับรถบริษัทนครชัยแอร์ผ่านการประเมินและเข้ารับรางวัล จำนวน 382 คน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการขับรถ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการทำงาน ความประพฤติด้านการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเงินรางวัลแยกตามประเภท ได้แก่ พนักงานขับรถดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 206คน, รางวัลพนักงานขับรถดี ได้รับเงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 67 คน , รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 22คน, รางวัลเสริมกำลังใจ ได้รับเงินรางวัลละ 35,000 บาท, 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000บาท จำนวน 87 คน นอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับรางวัลขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย โดยตั้งหน่วยตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และคนขับตั้งแต่ต้นทางจุดออกให้บริการ พร้อมติดตามประเมินผลหลังการขับทุกครั้ง นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางมีการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ผ่าน GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ของนครชัยแอร์ บริษัท มุ่งหวังให้พนักงานขับรถมีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานขับรถของบริษัททุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดไป