บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ครั้งที่ 52

นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ครั้งที่ 52

นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลคนขับรถปลอดภัย ตามโครงการ“รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ย้ำ! มอบความสะดวกปลอดภัยทุกเส้นทางของนครชัยแอร์ ตรวจเข้มคนขับรถทั้งก่อนและหลังให้บริการ พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมการขับด้วย GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 52 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลจำนวน 382คน ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 206 คน, ขับรถดี 67 คน, รางวัลชมเชย 22 คน รางวัลเสริมกำลังใจ 87 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน    2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 12,075,000 บาท

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่นครชัยแอร์ได้จัดโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สู่เป้าหมายการให้บริการที่ปลอดภัย และเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการเดินรถ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารประจำทางให้เกิดความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา เป็นธรรมและมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของทางราชการ ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณามอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถปลอดอุบัติเหตุ กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ซึ่งในครั้งที่ 52 นี้ เป็นการประเมินผลในรอบวันที่ 1มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 มีพนักงานขับรถบริษัทนครชัยแอร์ผ่านการประเมินและเข้ารับรางวัล จำนวน 382 คน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการขับรถ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติการทำงาน ความประพฤติด้านการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเงินรางวัลแยกตามประเภท ได้แก่ พนักงานขับรถดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 206คน, รางวัลพนักงานขับรถดี ได้รับเงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 67 คน , รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 22คน, รางวัลเสริมกำลังใจ ได้รับเงินรางวัลละ 35,000 บาท, 30,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000บาท จำนวน 87 คน นอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับรางวัลขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2-10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 89 คน

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย โดยตั้งหน่วยตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และคนขับตั้งแต่ต้นทางจุดออกให้บริการ พร้อมติดตามประเมินผลหลังการขับทุกครั้ง นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางมีการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ผ่าน GPS แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ของนครชัยแอร์ บริษัท มุ่งหวังให้พนักงานขับรถมีโอกาสเข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานขับรถของบริษัททุกคนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดไป