บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ งดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ (26มี.ค.63)

นครชัยแอร์ งดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ (26มี.ค.63)

นครชัยแอร์ งดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้(26มี.ค.63) พร้อมจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ตามข้อกำหนด และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ในวันเดินทาง

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในการนี้ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนรับมือการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ด้วยการจัดที่นั่งตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างของที่นั่งบนรถโดยสาร ซึ่งได้กำหนดที่นั่งโดยสารไว้ที่ริมหน้าต่างเท่านั้น และงดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกช่องทางตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดบริการให้ซื้อตั๋วโดยสารที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ในวันเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการที่นั่งตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด ในการเว้นระยะห่าง social distancing

ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถและขณะโดยสารบนรถตลอดเวลา หากไม่สวมหน้ากากอนามัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทาง โดยบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อร่วมใจลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้โดยสารทุกท่าน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำความสะอาดรถโดยสารตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกขั้นตอน การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถหลังการทำความสะอาด ทุกครั้งทุกเที่ยวโดยสาร พร้อมจัดจุดคัดกรองผู้โดยสาร ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างผู้โดยสารทุกคนก่อนเข้าห้องรับรองผู้โดยสาร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มสถานการณ์แพร่ระบาด สำหรับผู้ที่ตรวจวัดแล้วอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ที่เสื้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับการตรวจวัดแล้ว สำหรับผู้โดยสารที่ตรวจพบว่ามีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป ทางบริษัทจะขอความร่วมมือให้งดการเดินทาง และเปิดสิทธิ์ให้สามารถเลื่อนตั๋วการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนการคืนตั๋วโดยสารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม นอกจากนั้นที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา ยังได้จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว และตามจุดบริการต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด  เพื่อสุขอนามัยของผู้โดยสารทุกคนด้วย