บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ จัดโปรโมชั่น ซื้อตั๋วประเภท First Class ราคา Gold Class

นครชัยแอร์ จัดโปรโมชั่น ซื้อตั๋วประเภท First Class ราคา Gold Class

นครชัยแอร์ จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าเดินทางกับรถโดยสารนครชัยแอร์

เส้นทาง
- กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
- กรุงเทพฯ - อุดรธานี
** ทั้งขาไป และ ขากลับ**


ซื้อตั๋วประเภท First Class ในราคา Gold Class ทุกที่นั่ง (เฉพาะเที่ยวเช้า)
เริ่ม 15 - 31 มี.ค. 64

#รายละเอียด

1. ซื้อตั๋วในเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ประเภท First Class (เฉพาะเที่ยวเช้า) ในราคาเพียง 565 บาท จากปกติ 753 บาท และ กรุงเทพฯ - อุดรธานี ประเภท First Class (เฉพาะเที่ยวเช้า) ในราคาเพียง 494 บาท จากปกติ 658 บาท #ซื้อได้ทั้งไปและกลับ

2. โปรโมชั่นนี้ สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของนครชัยแอร์ (ยกเว้น NCA Mobile Application)

3. ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มี.ค. 64

4. สามารถเลื่อนตั๋วได้ และระบุวันเดินทางได้ไม่เกิน 31 มี.ค. 64

5. กรณีเลื่อนตั๋วโปรโมชั่น ไม่ตรงตาม (เงื่อนไข ข้อ 4) บริษัทฯ ขอเก็บค่าส่วนต่างราคาตั๋ว + ค่าธรรมเนียมเลื่อน (ถ้ามี)

6. สามารถคืนตั๋วได้ตามเงื่อนไขบริษัท

7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

‼️หมายเหตุ‼️ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#นครชัยแอร์ #อุบลราชธานี #อุดรธานี