บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เข้าร่วมโครงการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นครชัยแอร์ เข้าร่วมโครงการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นางสาวจินตนา เมาะลาษี  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งบริษัทนครชัยแอร์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่7 ในฐานะผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ที่ใส่ใจงานบริการ คนขับปลอดยาเสพติด พร้อมทั้งรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งคำแนะนำด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานขับรถ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด