บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 49นครชัยแอร์ มอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 49

นครชัยแอร์ เดินหน้ามอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 49 ร่วมภูมิใจกับพนักงานที่เข้ารับรางวัลขับรถปลอดภัย 9 ครั้งติดต่อกัน สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

วันนี้ (7 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 49 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถที่ประพฤติดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 11,650,000 บาท

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวถึง โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดจำนวนความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับรถ เคารพกฎการจราจร และยกระดับคุณค่าทางสังคมของพนักงานขับรถให้ดียิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรฐานด้านตัวรถ ด้านพนักงานขับรถ และพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ ของกรมการขนส่งทางบก มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ และมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่พนักงานที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) สำหรับโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 49 จากการประเมินผลในรอบวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัล จำนวน 368 คน (จากจำนวนพนักงานขับรถที่เข้าร่วมโครงการฯ 465 คน) ในจำนวนนี้มีพนักงานขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2- 9 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศจำนวน 86 คน

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปอีกว่า บริษัทฯ มุ่งหวังให้โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้พนักงานขับรถคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย และคาดหวังว่าจะมีพนักงานขับรถของนครชัยแอร์เข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงได้มีการจัดอบรมพนักงานขับรถเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและหาวิธีป้องกันอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยอุบัติเหตุ รวมทั้งนำระบบ GPS ใช้ติดตามความเคลื่อนที่ของรถทุกคัน มาใช้เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และควบคุมมาตรฐานการเดินรถ โดยระบบจะส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมการเดินรถ ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถจะตรวจสอบตำแหน่งรถ และความเร็วในการขับของรถแต่ละคันได้แบบเรียลไทม์