บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ต้อนรับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น(MLIT) ประเทศญี่ปุ่นนครชัยแอร์ ต้อนรับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น(MLIT) ประเทศญี่ปุ่น

Dr. Toshio OKAZUMI Assistant Vice-Minister, International Affairs (MLIT) พร้อมคณะทำงานกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) นำโดย คุณสุกัญญา หมีบังเกิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการด้านการขนส่งผู้โดยสาร และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานภาพด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยมีนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด