บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นครชัยแอร์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ (17 กันยายน 2561)ท่านวุฒิพงษ์ เนียมหอม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมการทำงานและนำไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ  โดยมี นายบุรินทร์  กุลเมธี ผู้จัดการอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง พร้อมนายเกรียงศักดิ์ กุศลมานิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด