บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการ“นครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9”นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการ“นครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9”

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการ“นครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9” มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม 


วันนี้ (26 กันยายน 2561) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9” นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 125 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง“ต้นแบบ” ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความรับผิดชอบแก่ชุมชน และสังคมรอบข้าง เพื่อพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน 

สำหรับโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” ครั้งนี้ ด้วยลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประกอบกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีคนสูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวโดยลำพัง จึงมีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันในสังคมไทย และปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ให้รัก เคารพ และระลึกถึงผู้สูงอายุทั้งในบ้านของตนเอง และในสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้นำบุคลากร จำนวน 25 คน เดินทางไปยังสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โดยภายในบ้านพักมีเจ้าหน้าที่พาพนักงานของนครชัยแอร์ เดินชมทั่วๆบริเวณของสถานที่ และได้ทักทาย พูดคุยกับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้มีโอกาสช่วยเหลือในการเตรียมอาหารกลางวันพร้อมกับรับคำอวยพรจากคุณตาคุณยายอย่างซาบซึ้ง 

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ จัดตั้งโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ การมอบโอกาส รอยยิ้มและมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนในสังคม อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน และเกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อพนักงานโดยรวมต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมครั้งต่อไป และข่าวสารเกี่ยวกับนครชัยแอร์ ได้ที่ Facebook Page นครชัยแอร์