บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : พนักงานนครชัยแอร์ เข้ารับโล่รางวัล เนื่องใน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"พนักงานนครชัยแอร์ เข้ารับโล่รางวัล เนื่องใน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

พนักงานนครชัยแอร์ เข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

วันนี้ (30 พ.ย. 61) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จไปเป็นประธานในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 เพื่อมอบรางวัลแก่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายอำนาจ สาระวงษ์ พนักงานขับรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลพนักงานรถร่วมฯ บขส. ดีเด่น ประจำปี 2561