บริษัทนครชัยแอร์จำกัด : โปรโมชั่น "เที่ยวเมืองรอง"

โปรโมชั่น "เที่ยวเมืองรอง"

โปรโมชั่น "เที่ยวเมืองรอง" เดินทางไป จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 ก.พ. 62 รับคูปองส่วนลด 10% ทุกที่นั่ง ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ


#รายละเอียด
1. ซื้อตั๋ว ในเส้นทาง และเที่ยวเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด รับคูปองส่วนลด 10% ที่อยู่ท้ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์สำหรับลดค่าตั๋ว ในครั้งถัดไป
2. แสดงคูปองส่วนลด 10% เมื่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในเส้นทาง และเที่ยวเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด
3. ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น“เที่ยวเมืองรอง” ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
4. การเลื่อนตั๋ว / คืนตั๋ว
4.1 ตั๋วโดยสารโปรโมชั่น "เที่ยวเมืองรอง" เมื่อซื้อตั๋วแล้ว สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันที่ระบุวันเดินทางใหม่ต้องไม่เกิน 28 ก.พ. 62 
(เที่ยวเวลาต้องเป็นไปตามเที่ยวเวลาที่บริษัทฯกำหนดตามโปรโมชั่น "เที่ยวเมืองรอง" )
4.2 กรณีเลื่อนตั๋วไม่ตรงตามข้อกำหนด (ข้อ 4.1) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เก็บค่าส่วนต่างราคาตั๋ว + ค่าธรรมเนียมเลื่อน (ถ้ามี)
4.3 กรณีไม่เดินทาง สามารถคืนตั๋วได้ ตามเงื่อนไขการคืนตั๋วของบริษัทฯ
5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่นนี้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดสมาชิก และสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภทได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตรวจสอบเส้นทางและเที่ยวเวลาตามเงื่อนไขได้ที่…
……………………………………………
#นครชัยแอร์ #โปรโมชั่นเที่ยวเมืองรอง